زیبایی های طبیعت(آذربایجان غ پیرانشهر... کوپر)

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
  زندگی گل سرخی است که گلبرگهایش خیالی ولی خارهایش واقعی اند....

آغاز بهار در پیرانشهر روستای کوپر

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه

منظره ی زیبا از طبیعتمیان جاده ی پیرانشهر--سردشت

نوشته شده توسط:مدیر سایت | ۰ دیدگاه
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد راهی نروم که بی راه باشد خطی ننویسم که آزار دهد کسی را یادم باشد که روزگار خوش است همه چیز بر وفق مراد است اما تنها دل ماست که دل نیست..........